RODO - Sarnie Osiedle
Logo Loading
Regulaminy

Polityka prywatności i RODO

WSTĘP
W naszej organizacji dbamy o Państwa dane osobowe, dlatego chcemy przekazać najważniejsze informacje związane z ich przetwarzaniem, przechowywaniem oraz dlaczego niektóre z nich są niezbędne, abyśmy mogli zapewnić wysoki standard usług. Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Informacje zawarte w niniejszej Polityce mają na celu przedstawienie, co dzieje się z Państwa danymi, podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Przetwarzając dane osobowe, stosujemy się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.
Osoby fizyczne odwiedzające naszą stronę internetowe lub korzystające z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazują, przy czym zapewniamy, że zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na oczekiwanym poziomie.

KIEDY MA ZASTOSOWANIE NINIEJSZA POLITYKA?
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których deweloper Sarniego Osiedla jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Sarnie Osiedle realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Poniżej przedstawiamy pełne dane Dewelopera: 
TDJ Estate Projekt 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach (40-202), przy Alei Walentego Roździeńskiego 1 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000960973, REGON: 521507388,, NIP: 9542837957.

Dane kontaktowe Biura Sprzedaży Mieszkań:
Biuro Sprzedaży Mieszkań Sarnie Osiedle
Ul. Krecia
43-300 Bielsko -Biała

Tel. 32 832 00 31
E-mail: sarnie@tdj.pl

ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W naszych działaniach chcemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których przetwarzamy dane osobowe. Kierując się tym, aby wyjaśnienie powyższych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby. Nie przetwarzamy danych osobowych, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami, chyba że dysponujemy inną przesłanką legalizującą, np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa. Zasady przetwarzania danych osobowych:
„przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty”
„zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami”,
„adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych”,
„prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane”,
„przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane”,
„przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych”.

Zgodność przetwarzania z prawem:
osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
przepisy prawa, które mogą obligować Sarnie Osiedle do przechowywania danych przez określony czas,
okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
okres, na jaki została udzielona zgoda

Odbiorcami Państwa danych mogą być:
podmioty świadczące usługi IT i usługi prawne,
kurierzy,
firmy dostawcze,
firmy ochroniarskie,
zarządcy nieruchomości,
kancelarie notarialne,
podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Macie Państwo prawo do:
dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe macie prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE:
Podejmujemy odpowiednie środki techniczne zgodnie z art. 32 RODO, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo i dotkliwość ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne zapewniające poziom ochrony odpowiedni do ryzyka. Zabezpieczenia jakie zastosowano dla ochrony Państwa danych są zgodne z wymogami prawa i gwarantują odpowiedni poziom poufność danych.

PLIKI COOKIES:
Nie są zbierane w sposób automatyczny żadne informacje, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji danego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie danego użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień np. w zakresie wybranego języka lub regionu.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu danego użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej:
Przeglądarka Firefox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Opera
Przeglądarka Safari
GOOGLE ANALYTICS
Do analizy zachowań użytkowników używamy Google Analytics, usługi analizy sieci Google. Google anonimizuje Państwa adres IP przed analizą zachowania użytkownika w sieci.Firma Google uzyskała certyfikat zgodnie z Umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności.
Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Cookies wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi lub trwałymi, których maksymalna ważność z reguły nie przekracza dwóch lat.

Państwa adres IP jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do serwera Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach, na które nie mamy wpływu, pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google.

Ponadto można uniemożliwić przesyłanie do Google oraz przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz odnoszących się do sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP); w tym celu należy załadować i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

DANE DEMOGRAFICZNE W GOOGLE ANALYTICS
Korzystamy z funkcji systemu Google Analytics pod nazwą „dane demograficzne”. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i analizy. Danych tych nie można przyporządkować do określonej osoby. W każdej chwili można wyłączyć tę funkcję za pomocą ustawień wyświetlania w swoim koncie Google lub generalnie zablokować ich gromadzenie danych przez Google Analytics.

NASZ FANPAGE
Sarnie Osiedle i Facebook współadministrują danymi użytkowników, którzy polubili fanpage osiedla Sarnie Osiedle. W związku z tym Sarnie Osiedle jako administrator fanpage’a, może uzyskiwać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających stronę za pomocą funkcji udostępnionej przez Facebooka. Dane te są gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a. Mimo, iż są to dane anonimowe, Sarnie Osiedle może zwrócić się do Facebooka o ich przetworzenie w zakresie:
danych demograficznych (m. in. tendencji w zakresie wieku, płci, stanu cywilnego i statusu zawodowego),
informacji na temat stylu życia i zainteresowań,
danych geograficznych, które pozwalają ustalić, gdzie należy przeprowadzić specjalne promocje lub zorganizować wydarzenia, które będą najlepiej ukierunkowane.
Jednocześnie, dane osób, które polubiły fanpage Sarnie Osiedle, mogą być przetwarzane w formie niezanonimizowanej w przypadku:
komunikacji poprzez Messenger dostępny na Facebooku,
komentowania postów udostępnianych na fanpage’u,
udziału w różnego rodzaju akcjach promocyjnych, konkursach – w takim przypadku przetwarzanie będzie realizowane na podstawie jednoznacznej zgody użytkownika, zgodnie z regulaminem konkretnej akcji czy konkursu.
W żadnym wypadku dane osób, które polubiły fanpage nie zostaną wykorzystane w innym celu niż ten, dla którego zostały przekazane. Ich przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie na portalu Facebook i zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z portalu.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI
Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.
KLAUZULE INFORMACYJNE
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TDJ Estate Projekt 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-202), przy Alei Walentego Roździeńskiego 1 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000960973, REGON: 521507388, NIP: 9542837957.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu, który możliwy jest poprzez adres mailowy: sarnie@tdj.pl

KONTRAHENCI 
Informujemy, że:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz, w przypadku wyboru Państwa oferty, w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Wybrane dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), kancelarie prawne, komornicy, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, dostawcy oprogramowania, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRACOWNICY KONTRAHENTA
Informujemy, że:
Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Strony do wymiany informacji, dokonywania uzgodnień w imieniu Stron i podejmowania innych czynności wskazanych w umowie przy użyciu przekazanych adresów e-mail, numerów telefonów poszczególnych pracowników/współpracowników co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest Państwa pracodawca/zleceniodawca; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTAKT
Informujemy, że:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Pani/Pana dane osobowe zamieszczone w formularzu lub piśmie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji, zaś dane osobowe niezbędne do ewidencjonowania korespondencji będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przyjęcie i wpis do książki korespondencji.
Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi IT oraz doradcy.
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do obsługi otrzymanej korespondencji.
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OFERTA HANDLOWA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania informacji marketingowych i oferty handlowej, na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi IT oraz Biuro Sprzedaży Mieszkań.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres: sarnie@tdj.pl wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nowoczesność. Wygoda. Przestrzeń.

Odwiedź nasze Biuro
Sprzedaży

ul. Krecia
43-300 Bielsko-Biała
sarnie@tdj.pl
Tel. 32 832 00 31